Provozní řád školní kuchyně
Laštůvkova 77

  • Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a poskytuje stravování pro zaměstnance ZŠ na základě smlouvy (vyhl. č.165 /2021 Sb.). U cizích strávníků rozhoduje o povolení stravování ředitelka školní jídelny.

 

  • Pokud stravné nebude včas zaplacené, nemá žák nárok na oběd. Stravné musí být zaplaceno z účtů do 20. dne na účet školní jídelny předcházejícího měsíce anebo stravné bude zaplaceno složenkou.

  • Žáci I.stupně po odevzdáni písemného souhlasu zákonného zástupce jsou na obědy přihlášeni automaticky, žáci II.stupně si obědy přihlašují sami.

  • Od 1.9.2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku ve kterém dosahují určitého věku A platí celý školní rok částku za stravné dle příslušné věkové skupiny (školní rok od 1.9.-31.8.) dle vyhlášky o školním stravování.
  • Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor.

 

  • Podle zákona 395/1991 má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Další dny, pokud si bude chtít odebírat stravu do vlastních jídlonosičů musí nahlásit změnu a bude mu účtována plná cena oběda, tj. cena potravin + provozní náklady.

 

  • Z provozních důvodů poslední dva stravující dny a první den v měsíci, vaří školní jídelna jedno jídlo a dietu.

 

  • Přihlašování a odhlašování lze provádět na tel. č. 546215169 + záznamník, mobil č. 739 771 985 + SMS, emailem sjlastuvkova@centrum.cz nebo osobně u okénka stravovací kanceláře nejpozději do 13 hod. na následující den. V případě onemocnění (první den nemoci) si neodhlášený strávník může vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané). K vyzvednutí obědu do jídlonosiče je nutný čip. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

 

  • Od 1. září 2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok částku za stravné podle zařazené věkové skupiny. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31.srpna dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací.

 

  • Úhrada za obědy se určuje každý školní rok, popřípadě během školního roku podle cen potravin na trhu. Přeplatky stravného se vrací převodem z účtu, zcela výjimečně hotově se žádostí zákonného zástupce přes ředitelku ŠJ. Přeplatky stravného placené bankovním převodem se vrací v červenci. Menší částka než 1000,- Kč zůstává strávníkovi na další období.

 

  • Strávník je povinen nahlásit paní stravenkové reference změnu čísla účtu.

 

  • Každý strávník obdrží po zaplacení obědů čip za 60,- Kč.

 

  • Čip je nutný pro výdej stravy, který je povinen strávník předkládat při odebírání stravy. Od 1.9.2009 je čip v majetku strávníka a je nevratný. Za čip se peníze nevracejí. Upozorňujeme strávníky, že je nutné zacházet s čipy opatrně aby nedošlo k poškození. Při poškození nebo ztrátě je nutné si zakoupit čip nový.

 

  • V případě zapomenutí čipu je strávník povinen si vyzvednout náhradní stravovací lístek – který mu stravenková referentka vydá před vyučováním nebo o velké přestávce.

 

  • Obědy se vydávají pro žáky a zaměstnance ZŠ v jídelně: 11,40 – 14,00 hod.

 

  • Strava pro nemocné děti jen první den nemoci se vydává mimo provoz ŠJ a to v době od 11,00 – 11,30 hod. Strava pro cizí strávníky se vydává mimo provoz ŠJ a to v době od 10,30 – 11,00 hod.

 

  • Pokud bude objednávka jídla č.2 menší než 10 porcí dostane strávník menu č.1.Změna jídelníčku je vyhrazena.

 

  • Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů, že strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat

 

Od 1.9. 2014 zavedla školní jídelna službu pro strávníky – objednávání přes internet. Rodič si vyzvedne v kanceláři ŠJ požadované údaje pro vstup do systému.

Přihlášení obědu č.1
automaticky, přes internet 1 den dopředu do 13 hodin

Přihlášení obědu č. 2
přes internet i terminál 3 dny dopředu do 13 hodin

Odhlášení obědu č. 1
přes internet i terminál 1 den dopředu do 13 hodin

Odhlášení obědu č. 2
přes internet i terminál 1 den dopředu do 13 hodin 

strávníci 7-10 let – 28,00 Kč – plná cena 55,-Kč

strávníci 11-14 let – 30,00 Kč – plná cena 57,-Kč

strávníci 15 a více let – 32,00 Kč – plná cena 59,-Kč

zaměstnanci ZŠ – plná cena 64,-Kč

cizí strávníci – 63 (do jídlonosiče) /64 Kč (v jídelně)

Tento web využívá soubory Cookies